Pelerinaj 1 Serbia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2017-11-25
Cuvântul 1 (redat pe autocar)

Pelerinaj 1 Serbia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2017-11-27
Cuvântul 2 (redat pe autocar)

Pelerinaj 1 Serbia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2017-11-27
Cuvântul 3 (redat pe autocar)

Pelerinaj 1 Serbia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2017-11-27
Cuvântul 4 (redat pe autocar)

Pelerinaj 1 Serbia

Pr Ciprian-Traian Negreanu
2017-11-28
Cuvântul 5 (redat pe autocar)